Game Master là một danh hiệu trong thế giới quan Umineko, người mang danh hiệu này có quyền tạo ra câu chuyện từ bàn cờ trong trò chơi mình chủ trì. Vị trí này được các Phù Thủy/Ma Thuật Sư nắm giữ và bàn cờ chính là Rokkenjima, trò chơi diễn ra trong vòng hai ngày, từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 1986. Khi tạo ra câu chuyện, Game Master phải tránh tạo ra Lỗi Logic không thì cả hệ thống trò chơi sẽ ngay lập tức bị đổ vỡ.

Theo những phù thủy khác đề cập thì ngoài bàn cờ Rokkenjima ra, có rất nhiều bàn cờ khác trong thế giới quan Umineko.

Danh sách các Game Master

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.